Begrippenlijst 'Verkeer en vervoer'

INDEX :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- A -

aanvoer

Alle goederen die een haven binnenkomen. Letterlijk betekent aanvoer 'naar de bestemde plaats brengen'.

absolute afstand

De afstand hemelsbreed gemeten in kilometers.

achterland

De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven.

afvoer

Alle goederen die de haven verlaten.

agribulk

Dit zijn alle agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen (sojaschroot, citruspulp).

agrobulk

Agrarische producten die als massagoed vervoerd worden, zoals granen en veevoeders.

Air France

Franse internationale luchtvaartmaatschappij.

Air Inter

Franse binnenlandse luchtvaartmaatschappij

allochtone forenzen

Mensen die in de stad werken, maar om een of andere reden op het platteland zijn gaan wonen.

autochtone forenzen

Mensen die door gebrek aan werkgelegenheid buiten hun dorp werken, maar wel in hun oorspronkelijke dorp blijven wonen.

automobiliteit

Door de toegenomen welvaart na 1960 is het autobezit in ons land geweldig gegroeid. Door dit autobezit kunnen de mensen zich verplaatsen op elk moment dat men dat wil.

Terug naar de Index

- B -

betuwelijn

Een afzonderlijke goederenspoorlijn die zal worden aangelegd tussen Rotterdam en Duitsland, door het rivierengebied (vandaar de naam).

boulevard peripherique

Ringweg rond het centrum van Parijs.

bulktransport

Transport in grote hoeveelheden, opgeslagen in tanks of los gestort in laadruimten.

bulkvervoer

Vervoer van droge massalading

buurtbus

Ook wel 'belbus' genoemd. Een vorm van openbaar vervoer. Een buurtbus rijdt volgens een vast schema in een bepaalde wijk of dorp; de belbus komt alleen na een telefonische oproep.

Terug naar de Index

- C -

cargadoor

Vertegenwoordiger van een of meerdere rederijen. Zorgt er onder andere voor dat schepen een ligplaats aangewezen krijgen, dat ze gelost worden, dat de goederen door de douane komen en dat er weer nieuwe lading voor een schip is.

cargonautsysteem

Informatiesysteem op luchthavens, waardoor de afhandeling van luchtvracht sneller gaat.

carpoolen

Forenzen die met elkaar meerijden in plaats van elk afzonderlijk met de auto naar het werk te gaan. Daardoor kan het aantal files of de lengte van de files afnemen.

centrumfunctie

Centrale plaats in een netwerk. Schiphol neemt bijvoorbeeld een centrale plaats in omdat mensen zowel gebruik kunnen maken van een netwerk van Europese luchtlijnen als van een wereldnetwerk van luchtlijnen.

chartermaatschappij

Luchtvaartmaatschappij die ongeregelde diensten onderhoudt naar bepaalde bestemmingen. In bepaalde tijden van het jaar, bijvoorbeeld de zomervakantieperiode, hebben zij aanzienlijk meer vluchten dan in andere tijden.

chartervlucht

Een reisorganisatie huurt een vliegtuig voor zijn klanten. Naar bekende vakantiebestemmingen in bv. Zuid-Europa gaan veel chartervluchten. Maar ook het Ned. Rode Kruis kan een vliegtuig huren voor een extra vlucht naar bv. Afrika.

Chunnel

De Kanaaltunnel, ongeveer 50 km lang, waarvan 37 km onder zee, tussen Frankrijk en Engeland.

chunnel

De Kanaaltunnel: onderzeese verbinding tussen Frankrijk en Groot-BrittanniŽ. Zowel goederen als personen (en auto's) worden per trein door deze tunnel vervoerd.

collectie

Het ophalen van de goederen bij de producent.

collectienetwerk

Onderdeel van een transportnetwerk waarover goederen bij de producent worden opgehaald.

commissionair

Iemand die in opdracht van anderen goederen inkoopt.

container

Grote metalen laadbak voor opslag of transport van goederen (stukgoederen).

container

Laadkist met een vaste afmeting (8 voet hoog, 8 voet breed en 10, 20 of 40 voet lang), zodat deze gemakkelijk is te transporteren, zowel per schip, per trein als per vrachtauto. Geschikt voor allerlei goederen. Minder beschading, minder kans op diefstal, geautomatiseerd laden en lossen mogelijk (o.a. bij de ECT-terminal in Rotterdam)

containerisatie

Het gebruik van containers voor transport van allerlei goederen (stukgoederen).

containervervoer

Goederen (stukgoederen) die vervoerd worden in laadkisten die bepaalde standaardafmetingen hebben.

Terug naar de Index

- D -

deepsea containerschip

Containerschepen die intercontinentale routes bevaren. De containers van een deep-sea containerschip worden in de grote havens overgeladen op een veel kleiner short-sea schip om naar de verschillende kleinere havens te worden verscheept.

degroeperen

Het splitsen van een laadeenheid in de oorspronkelijke zendingen.

diffuse lozingen

Situatie waarbij afvalstoffen op zeer veel verschillende plaatsen in het milieu worden gebracht (bijv. bij het verkeer en in de landbouw).

distributie

Het brengen van goederen van producent naar consument.

distributiecentrum

Een plaats (scheepshaven of luchthaven) waar goederen uit de verre omtrek naar toe worden gebracht om vandaar naar alle mogelijke bestemmingen te worden vervoerd.

distributieland

Een distributieland is een land waar in de transportsector minstens een kwart van de werkgelegenheid te vinden is; met een goed ontwikkeld netwerk van eerstelijns en tweedelijns knooppunten; met niet alleen een of meer mainports, maar ook een groot aantal EDC's.

distributienetwerk

Onderdeel van een transportnetwerk waarover goederen bij de eindgebruiker worden afgeleverd.

distripark

Een groot distributiecentrum gebouwd in de buurt van de grote containerterminals en vlakbij de verbindingen met het achterland.

doorvoer

Dit is hetzelfde als transito. Dit betekent het vervoer van goederen waarvan zowel de herkomst als de bestemming in het buitenland ligt; die in een zee- of luchthaven worden overgeladen (na eventueel te zijn opgeslagen) en die in de zee- of luchthaven geen bewerking hebben ondergaan.

doorvoerhandel

Buitenlandse goederen worden door een land vervoerd naar een ander gebied. Soms worden die goederen eerst overgeladen.Ook transitohandel genoemd.

douane-unie

Samenwerking tussen twee(of meer) landen waarbij die landen onderling geen invoerrechten heffen. De EU (Europese Unie) kan zo bijvoorbeeld landen die geen lid van de EU zijn, toch voorrechten geven.

duwvaart

Voortduwen van vaartuigen zonder eigen stuwkracht door een motorschip.

duwvaart

Een aantal laadbakken (4 of 6) wordt over de rivieren voortgeduwd. Via een uitgekiende dienstregeling, zonodig met gebruik van de boordcomputer en satellieten, zortg men ervoor dat de lading exact op tijd arriveert. Veel tegelijk en snelle afhandeling.

Terug naar de Index

- E -

edc

Europees distributiecentrum. Een (of een uiterst gering aantal) locatie(s) waar producten worden opgeslagen en vandaaruit over heel Europa gedistribueerd.

edc

Europees Distributie Centrum: hier worden goederen of onderdelen opgeslagen, bestemd voor klanten in heel Europa. Het EDC zorgt voor snelle levering namens de fabrikant; zorgt soms ook voor wat extra's: het in elkaar zetten van onderdelen of het bijvoegen van een handleiding in de juiste taal.

eerstelijns knooppunten

Het is een knoopunt in een internationaal netwerk van verkeers- en vervoersstromen van goederen, personen en informatie.

entrepot

Magazijnen die nog voor de douane liggen en voor de belasting en invoerrechten als 'buitenland' worden beschouwd. Hierdoor kunnen verschillende goederen voor heel Europa in een keer worden aangevoerd; vervolgens worden ze zonder te veel papieren rompslomp verdeeld over de verschillende bestemmingen.

entrepotgebouw

Gebouw waar tijdelijk de goederen worden opgeslagen die het land binnenkomen. Van hieruit worden de goederen verder doorgevoerd naar het buitenland, zonder douanebehandeling.

europese distributiecentra

EDC. Een (of een uiterst gering aantal) locatie(s) waar producten worden opgeslagen en van daaruit over heel Europa gedistribueerd.

expeditiebedrijf

Bedrijf dat voor verzending (van goederen) zorgt.

Terug naar de Index

- F -

feeder

Een luchthaven die zijn passagiers toelevert aan en ontvangt van een mainport, maar zelf niet over een (uitgebreid) net van intercontinentale verbindingen beschikt.

files

Door de toegenomen automobiliteit en het woon-werkverkeer, ontstaan dagelijks in de ochtend- en avondspits veel files. Vooral bij tunnels en bruggen waar veel verkeer samenkomt.

forenzen

Mensen die dagelijks of enkele keren per week heen en weer reizen tussen woonplaats en werkgemeente.

Terug naar de Index

- G -

groepage

Het samenvoegen van meerdere zendingen tot een te verzenden laadeenheid.

grossier

Groothandelaar, deze koopt goederen in grote hoeveelheden en verkoopt ze door aan derden.

Terug naar de Index

- H -

hoge snelheidslijn

De HSL is een verbinding van Amsterdam met het spoorwegnet van hoge snelheidslijnen in BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk. De trajecten is vastgesteld; de aanleg moet nog beginnen. De HSL moet mensen eerder de trein laten nemen dan het vliegtuig.

home-carrier

Een grote luchtvaartmaatschappij die een bepaalde luchthaven als thuishaven heeft. Voor Schiphol is de home-carrier de KLM.

hoofdstuk 2 vliegtuigen

Om de geluidshinder van de vliegtuigen te verminderen probeert Schiphol de H2-vliegtuigen (lawaaiige vliegtuigen) te weren.

hoofdtransportas

Dit is een hoofdlijn, met name gericht op het achterland, waarlangs vervoer over spoorlijn, weg of water plaatsvindt.

hub

'Hub' betekent letterlijk spil of as. Vanuit de 'hub' lopen diverse spaken ('spokes'). De spaken staan voor de transportwegen die vanuit de 'hub' uitstralen.

hulpdienst

Bedrijf dat havenactiviteiten ondersteunt, bijvoorbeeld loodsen, slepers, verhuurbedrijven van transportmiddelen.

Terug naar de Index

- I -

ica-gateway

Een opstapplaats naar intercontinentale bestemmingen.

imer

De verschillende uitbreidingsvarianten van Schiphol zijn onderworpen aan de Imer (Integraal Milieu-Effect Rapportage). Tot de onderzochte milieu-criteria behoren geluid, externe veiligheid, luchtverontreiniging en gezondheid.

immersat-systeem

Communicatiesysteem met behulp van satellieten, grondstations, telefoons en computers, tussen bedrijven en vervoermiddelen.

incidentele files

Files die ontstaan als gevolg van een tijdelijke situatie: onderhoud aan de wegen, een verkeersongeluk. Ze komen dus af en toe voor.

informatie verwerkend systeem

Informatie Verwerkend Systeem (I.V.S.). Opslag van informatie van alle schepen die de Rotterdamse haven aandoen, met behulp van computers.

infrastructuur

1. Alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Meestal wordt de verkeersinfrastructuur bedoeld, wegen, vliegvelden, spoorlijnen, enzovoort. 2. Het geheel van land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en van leidingen voor telefoon, water, gas, electriciteit en riolering.

infrastructuur

De verkeersvoorzieningen die nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren.

integraal milieu effect rapportage

De verschillende uitbreidingsvarianten van Schiphol zijn onderworpen aan de Imer (Integraal Milieu-Effect Rapportage). Tot de onderzochte milieu-criteria behoren geluid, externe veiligheid, luchtverontreiniging en gezondheid.

intercity

Trein die grote steden met elkaar verbindt. Stopt nooit op tussengelegen kleinere stations. Meestal extra voorzieningen zoals verkoop van consumpties en aanwezigheid van telefooncel.

intercontinentaal vervoer

Vervoer van goederen en personen tussen de werelddelen (continenten).

intermodaal vervoer

Vervoer met behulp van verschillende transportmodaliteiten (vervoerwijzen), die bewust op elkaar zijn afgestemd.

ivs

Informatie Verwerkend Systeem. Opslag van informatie van alle schepen die de Rotterdamse haven aandoen, met behulp van computers.

Terug naar de Index

- J -

just-in-time-levering

Het leveren van producten in de gewenste hoeveelheid op het moment dat een klant ze nodig heeft.

Terug naar de Index

- K -

ke

De kosteneenheid (Ke) is een meeteenheid om de geluidszones rondom Schiphol te bepalen. De Ke drukt de geluidsbelasting uit in een getal door landende en stijgende vliegtuigen over het gehele etmaal voor een bepaalde plaats te meten.

knooppunt

Plaats waar goederen of laadeenheden tussen de verschillende modaliteiten worden uitgewisseld.

kosteneenheid

De kosteneenheid (Ke) is een meeteenheid om de geluidszones rondom Schiphol te bepalen. De Ke drukt de geluidsbelasting uit in een getal door landende en stijgende vliegtuigen over het gehele etmaal voor een bepaalde plaats te meten.

Terug naar de Index

- L -

laeq

De Laeq is een meeteenheid om de geluidszones voor de nachtvluchten rondom Schiphol te bepalen. De Laeq is gebaseerd op het gemiddelde geluidsniveau van vliegtuigen binnenshuis, berekend over alle nachten van een geheel jaar. De Laeq wordt uitgedrukt in decibels.

land bridge vervoer

Dit is het transport van een container die deels via spoorlijnen verloopt.

lash-transport

Lash staat voor lighter aboard ships: schepen met aan boord geladen kleinere schepen die op binnenwateren kunnen varen.

lijndienst

Een geregelde verbinding (op vaste dagen en vaste tijden) tussen twee gebieden of plaatsen.

lijndienstmaatschappij

Luchtvaartmaatschappij die geregelde diensten onderhoudt naar bepaalde bestemmingen. Deze vluchten kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks zijn. De vluchten gaan volgens een vast dienstschema.

logistiek

De gestructureerde koppeling van alle vervoeronderdelen (collectie, degroepage, groepage, intermodaal transport, extra handelingen, distributie), zodat een efficiŽnt transportgeheel ontstaat.

logistiek centrum

Plaats waar de koppeling van de verschillende vervoeronderdelen plaatsvindt. Er vinden ook waardetoevoegingen plaats.

logistieke keten

Het productieproces van goederen via grondstoffen, productie, halffabrikaten, productie, eindproducten, gebruikers.

loods

Iemand die goed bekent is met de ondiepe en gevaarlijke plaatsen in een vaarwater en de schepen er veilig doorheen brengt.

luchtvaartverdrag

Overeenkomst tussen twee landen om het vliegverkeer tussen die landen te regelen. (landingsrechten)

Terug naar de Index

- M -

mainport

Dit is een knooppunt in een internationaal netwerk van verkeers- en vervoersstromen van goederen, personen en informatie.

mainport

Een mainport is een zeer belangrijk verkeersknooppunt waar goederen en/of mensen binnenkomen of vertrekken. Zo is Rotterdam een mainport (toegangspoort) voor veel goederen naar en uit Europa.

mammoettanker

Zeer grote tanker voor het vervoer van aardolie. De Rotterdamse haven heeft voorzieningen om zulke grote tankers te ontvangen.

massagoed

Onverpakte goederen die in grote hoeveelheden vervoerd worden, bijvoorbeeld olie (=nat massagoed) of graan (= droog massagoed).

massagoederen

Onverpakte goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals aardolie, tarwe, ertsen en steenkool.

massamotorisering

De situatie dat heel veel mensen over een auto beschikken en daarvan zeer regelmatig gebruikmaken. Allerlei voorzieningen worden daarop aangepast: winkelcentra met grote parkeerruimte en buiten het stadscentrum bv.

megahub

Mainport van eenzame klasse.

metro

De ondergrondse spoorweg in de oude Parijse binnenstad.

metro

Stedelijke railverbinding. Vaak gedeeltelijk ondergronds. Snelle, lichte treinen die vaak rijden. In Nederland vinden we een metro in Amsterdam en Rotterdam. Daar zorgen ze ook voor verbindingen met de voorsteden en randgemeenten.

mobiliteit

Beweeglijkheid: mensen kunnen zich door de vele soorten vervoermiddelen, steeds gemakkelijker van de ene plek naar de andere verplaatsen.

monoport

Concentratie in de stroom van goederen, mensen of informatie via een (lucht-) haven. Bijvoorbeeld: situatie waarbij maar een haven een dominante positie zou hebben in West-Europa.

multihub systeem

Gebied met meerdere 'hubs' (mainports) in een netwerk van transportlijnen naar verschillende bestemmingen.

multiport

Concentratie in de stroom van goederen, mensen of informatie via meerdere (lucht-) havens. Bijvoorbeeld: in West-Europa zijn er meerdere havens (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg) met een dominante positie.

Terug naar de Index

- N -

NBT

Zie: Nederlands Bureau voor Toerisme

netwerk

Het geheel van knooppunten en aansluitende transportlijnen (wegen, rivieren, luchtwegen, zeeroutes en rails).

nimby

Nimby is een afkorting van: Not in my backyard. (=niet in mijn achtertuin) Het is ook de naam van een wet waarmee de overheid de inspraak over veranderingen in het verkeer wil beperken. Hierdoor kunnen gemeenten gedwongen mee te werken aan nationaal belangrijke projecten zoals de aanleg van de Betuwelijn.

NOx

Stikstofoxyden. Komen vooral vrij door het wegverkeer. Kan zowel een verzurende als een vermestende invloed hebben.

Terug naar de Index

- O -

oil-terminal

Het eindstation van de grote olietankers. Hier wordt de olie opgeslagen en per pijpleiding getransporteerd of direct verwerkt in de raffinaderij.

one-terminalconcept

De opzet van het station (terminal) van de luchthaven, waarbij alle activiteiten in een gebouw afgehandeld kunnen worden. Passagiers hoeven bijvoorbeeld bij het overstappen niet naar verschillende gebouwen te gaan.

open skies verdrag

Een verdrag waarbij vliegtuigen het recht hebben om in het luchtruim van andere staten te vliegen.

openbaar vervoer

Vervoer dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. In het verleden was het de overheid die daarvoor zorgde (staatsbedrijven) Tegenwoordig zijn veel bedrijven van openbaar vervoer zelfstandige ondernemingen.

openbaar vervoer

Vervoer per trein, bus, tram en treintaxi.

opslag

Dit is hetzelfde als 'warehousing'. Goederen bewaren, bijvoorbeeld in loodsen, containers (stukgoed), opslagtanks (olie), silo's (graan) of los gestort op bedrijfsterreinen (erts), totdat ze verder bewerkt worden.

overslag

Goederen van het ene vervoermiddel overbrengen naar een ander vervoermiddel (Overslag = aanvoer + afvoer).

overslag

Het overladen van goederen voordat deze verder worden getransporteerd. Bv. erts dat in Rotterdam wordt aangevoerd, op de Maasvlakte wordt opgeslagen en vervolgens wordt doorgevoerd per trein of binnenvaartschip.

overslag op stoom

Het laden en lossen van zeeschepen zonder dat ze afgemeerd liggen aan de kade.

overslagbedrijf

Bedrijf waar goederen en passagiers voor hun eindbestemming veranderen van transportmiddel dat hen naar een andere bestemming brengt.

overslagsector

De bedrijven die zich bezighouden met overslag van goederen.

Terug naar de Index

- P -

pacific rim

Letterlijk: landen rond de Grote Oceaan. Doordat deze landen (Taiwan, Zuid-Korea, Hong Kong) economisch aan kracht winnen verschuift het zwaartepunt van handel en verkeer (Global Shift) naar de landen rond de Pacific Rim.

poortfunctie

Voor de aanvoer en doorvoer van goederen en het aan- en doorreizen van mensen zeer gunstige ligging van een plaats. Schiphol en Rotterdam hebben een poortfunctie. De naam Europoort is om die reden gekozen.

Terug naar de Index

- Q -

Terug naar de Index

- R -

relatieve afstand

De afstand gemeten in de tijd die je erover doet om deze afstand af te leggen.

RER

Reseau Express Regional. De snel-metro die in eerste instantie de Petite Couronne met de binnenstad van Parijs verbond, maar later uitgebreid is tot stations in de Grande Couronne en het vliegveld Charles de Gaulle.

reverse thrust

Dit is het gebruik maken van straalomkeerders tijdens het uitlopen van de landing om bij te remmen; maakt veel lawaai.

ringweg

Bij grote steden bieden ringwegen de automobilist de mogelijkheid de drukke (binnen)stad te ontwijken als men daar niet hoeft te zijn. Daardoor wordt het verkeer gespreid. Ok als men in de stad moet zijn, kan men van verschillende kanten de stad binnenrijden.

roll/on-roll/off vervoer

Trucks met oplegger of alleen de opleggers worden per schip vervoerd.

roll-on/roll-off

Een bijzondere vorm van stukgoederenvervoer: vrachtauto's - tegenwoordig vaak met containers geladen - of opleggers die per schip vervoerd worden. Ook veerdiensten horen hierbij, evenals de transportschepen die uitsluitend nieuwe auto's vervoeren.

Terug naar de Index

- S -

schaulustigenstau

Met dit Duitse woord geven we aan, dat incidentele files , vooral bij verkeersongelukken, vaak ontstaan door 'kijkers'. Nieuwsgierige mensen die afremmen om te kijken wat er op de andere rijbaan is gebeurd.

scheepsagent

Vertegenwoordiger van een of meerdere rederijen. Zorgt er onder andere voor dat schepen een ligplaats aangewezen krijgen, dat ze gelost worden, dat de goederen door de douane komen en dat er weer nieuwe lading voor een schip is.

short sea containerschip

Containerschepen die continentale routes bevaren. Short-sea schepen nemen de vracht over van deep-sea containerschepen in de grote havens om ze verder over kleinere havens te distribueren.

shuttle

Pendeldienst (rechtstreekse verbinding) tussen twee knooppunten, die onafhankelijk van het ladingaanbod op vaste tijdstippen vertrekt en aankomt.

sleper

Sleept een schip naar de juiste ligplaats (omdat een zeeschip groot is en in een haven moelijk te sturen is).

slurry

IJzererts vermengd met water waardoor 'modder' ontstaat. Dit maakt vervoer per pijpleiding mogelijk.

sneltram

Een tram die verbinding onderhoudt tussen het centrum van een grote stad en omliggende gemeenten. Voor een snel vervoer heeft zo'n tram geheel of grotendeels een eigen baan, waarop geen ander vervoer kan of mag rijden. Voorbeelden: Amsterdam-Amstelveen en Utrecht-Nieuwegein.

spitsuur

De drukte wanneer veel mensen tegelijk naar hun werk of naar huis gaan. (ochtendspits en avondspits)

spitsvignet

Een plan om automobilisten die in de spitsuren van bepaalde wegen gebruik willen maken, te verplichten een sticker (spitsvignet) te kopen. Wie zo'n sticker niet heeft, mag geen gebruikmaken van bepaalde rijkswegen. Sommige Alpenlanden kennen al zo'n 'Autobahnvignet'. Een middel om het toenemende autoverkeer wat terug te dringen.

spokes

Letterlijk: spaken. Transportlijnen die vanuit de 'hub' (mainport) naar verschillende bestemmingen lopen.

stadsklimaat

De atmosfeer boven een stad is anders dan boven het omringende platteland. Dat is oa. merkbaar aan een hogere temperatuur (veroorzaakt door extra verwarming door woningen, verkeer en industrie), een lagere luchtdruk en meer neerslag.

stadsspoorlijn

In Zoetermeer heeft men, vooral om de stroom forenzen naar en van Den Haag te kunnen vervoeren, bij de uitbreiding van de stad een afzonderlijke spoorlijn aangelegd. Het beginpunt ligt bij Den Haag CS en de lijn loopt door heel Zoetermeer. Er zijn daar in totaal 12 stations.

stapelhaven

Een haven waar schepen hun lading, afkomstig uit een bepaald gebied of bestaande uit een specifiek product, te koop aanbieden (letterlijk: opstapelen in pakhuizen).

stapelhaven

Haven waar goederen worden opgeslagen, en soms verwerkt, en weer uitgevoerd.

straddle-carriers

Speciale voertuigen voor het verplaatsen van containers.

strippen

Het leeghalen van een container.

structurele files

Dit zijn files die veroorzaakt worden door de structuur (=opbouw) van het verkeer: zoals het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer.

stuffen

Het vullen van een container.

stukgoederen

Goederen die verpakt in balen, zakken, kisten of vaten worden vervoerd; ook het palletvervoer hoort hierbij.

stukgoederen

Goederen die per stuk, of verpakt in kratten, kisten, balen of containers, worden vervoerd.

stuwadoorsbedrijf

Een bedrijf dat schepen laadt en lost.

subhub

Knooppunt dat zorgt voor een verdere distributie van goederen, mensen of informatie die afkomstig zijn van een hub.

suprastructuur

Het geheel aan overige voorzieningen binnen een havengebied (los van de verkeersvoorzieningen) die het functioneren van een havencomplex mogelijk maakt.

Terug naar de Index

- T -

tangentieel banenstelsel

Het geheel van start- en landingsbanen die als raaklijnen van een cirkel ten opzichte van elkaar liggen. Hierdoor kunnen vliegtuigen bij alle windrichtingen opstijgen en landen.

terminal

Gebouwen waarin zich de aankomst- en vertrekhal van een vervoercentrum bevinden. Hier bevinden zich allerlei faciliteiten zoals een belastingvrij winkelcentrum, restaurants en een zakencentrum.

TGV

Train a Grande Vitesse. Een supersnelle trein die tot 440 km per uur kan rijden. Deze trein is op afstanden tot ongeveer 500 km een geduchte concurrent van het vliegtuig.

tno

Transnationale Onderneming. Een grote onderneming die in verschillende landen bedrijven en vestigingen heeft. Het begrip multinationale onderneming (M.N.O.) heeft dezelfde betekenis.

tolweg

Het heffen van tol (betalen om een weg te mogen gebruiken) is al heel oud. In de moderne tijd is het weer ingevoerd, omdat de overheid de aanleg- en onderhoudskosten van dure wegen of bruggen wil terugverdienen. Het kan ook een middel zijn om het autogebruik terug te dringen.

transfer

Het vervoer van personen op een luchthaven waarvan de herkomst en de bestemming in het buitenland liggen of op een andere luchthaven in het binnenland ligt. Zij moeten op de luchthaven van toestel veranderen.

transferfunctie

Luchthaven waar het aandeel van de transferpassagiers en de transito groot is ten opzichte van andere luchthavens.

transferium

Overslag- of overstappunt. Een voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. Passagiers stappen er van de trein over op de boot of andersom. Goederen worden er overgeladen.

transferpassagier

Mensen die op een luchthaven overstappen op een ander vliegtuig.

transferpassagiers

Passagiers die overstappen op een ander toestel, met een ander vluchtnummer.

transito

Dit is hetzelfde als doorvoer. Dit betekent het vervoer van goederen waarvan zowel de herkomst als de bestemming in het buitenland ligt; die in een zee- of luchthaven worden overgeladen (na eventueel te zijn opgeslagen) en die in de zee- of luchthaven geen bewerking hebben ondergaan.

transitohandel

Ander woord voor doorvoerhandel. (zie aldaar)

transitopassagier

Mensen die na een tussenlanding met hetzelfde vliegtuig verder gaan.

transitopassagiers

Passagiers die verder gaan met hetzelfde vliegtuig. Er is een tussenlanding, maar de passagiers stappen niet over.

transnationale onderneming

T.N.O. Een grote onderneming die in verschillende landen bedrijven en vestigingen heeft. Het begrip multinationale onderneming (M.N.O.) heeft dezelfde betekenis.

transport-corridor

Een gebied waar een hoofdtransportrichting overheerst en waarbinnen verschillende transportlijnen en knooppunten aanwezig zijn.

transportmodaliteit

Vervoer met een bepaald transportmiddel (vervoerwijze), zoals wegvervoer, luchtvaart, binnenvaart, zeevaart, spoorvervoer en pijpleidingvervoer.

treintaxi

Door de Ned. Spoorwegen opgezet taxivervoer in een groot aantal grote en middelgrote steden. Wie beschikt over een treinkaartje kan voor aanvullend vervoer een kaartje treintaxi kopen. In een treintaxi worden doorgaans enkele passagiers tegelijk naar verschillende bestemmingen vervoerd.

trucking

Het vervoeren van vracht per vrachtauto van de ene luchthaven naar de andere. De vracht heeft al een vluchtnummer en kan zo van het ene toestel naar het andere gebracht worden. Vaak gaat het om kleinere hoeveelheden en kan de vracht op deze wijze snel ter plaatse zijn.

tweedelijns knooppunt

Knooppunt dat zorgt voor een verdere distributie van goederen, mensen of informatie die afkomstig zijn van een eerstelijns knooppunt . Bijvoorbeeld Venlo is een potentieel tweedelijns knooppunt. Het ligt gunstig in de zuidoost-corridor ten opzichte van Rotterdam, heeft goede weg- en railverbindingen en is ook voor de binnenvaart goed te bereiken.

Terug naar de Index

- U -

uitgesteld vervoer

Voordat de goederen die zijn aangevoerd, worden doorgevoerd, worden zij eerst bewerkt of verwerkt wat leidt tot een extra toegevoegde waarde en een extra werkgelegenheid.

Terug naar de Index

- V -

val activiteiten

Value Adding Logistics oftewel 'Waardetoevoegende activiteiten in de bevoorradingsketen'. Deze activiteiten vinden met name plaats in de distributiecentra waar bedrijven hun winst halen uit het toevoegen van diensten. Bijvoorbeeld: het opslaan en verzenden van motorfietsonderdelen of het in kleine porties verpakken van geneesmiddelen met een 'bijsluiter' in de juiste taal.

value adding logistics

Value Adding Logistics oftewel 'Waardetoevoegende activiteiten in de bevoorradingsketen'. Deze activiteiten vinden met name plaats in de distributiecentra waar bedrijven hun winst halen uit het toevoegen van diensten. Bijvoorbeeld: het opslaan en verzenden van motorfietsonderdelen of het in kleine porties verpakken van geneesmiddelen met een 'bijsluiter' in de juiste taal.

vbs

Verkeers Begeleidend Systeem. Systeem voor de veilige en snelle begeleiding van het scheepvaartverkeer.

veerdienst

Een geregelde verbinding per schip, meestal bestemd voor passagiers en vervoermiddelen (zoals auto's). Sommige veren kunnen ook treinen vervoeren. Heel eenvoudige pontveren over rivieren zijn uitsluitend voor voetgangers en fietsers bedoeld. De grote veerdiensten worden ook wel ferrydiensten genoemd.

verkeers begeleidend systeem

V.B.S. Systeem voor de veilige en snelle begeleiding van het scheepvaartverkeer.

verkeersintensiteit

De hoeveelheid rijdende voertuigen in een bepaald gebied op een bepaalde tijd.

verladers

Opdrachtgevers, (industriŽle) bedrijven die goederen vervoerd willen hebben.

verplaatsingsnetwerk

Onderdeel van een netwerk waarover, tussen knooppunten, goederenstromen verplaatst worden.

vervoerders

Uitvoerders, bedrijven die goederen transporteren.

vrachtplatform

Deel van de luchthaven waar vliegtuigen met vracht worden geladen en gelost.

Terug naar de Index

- W -

woon-werkverkeer

Het heen en weer reizen van mensen die niet werken in de plaats waar ze wonen. Dit woon-werkverkeer levert een flinke bijdrage aan de dagelijkse files.

Terug naar de Index


- X -

Terug naar de Index


- Y -

Terug naar de Index


- Z -

Terug naar de Index

Terug naar menu